List of Managing Directors

Sl. No. Name of MD's From To
1 G.R. DESHAPANDE (B.A.) 11/11/1977 12/08/1978
2 Dr. A.M. SHIVAKUMAR (M.V.Sc) 12/08/1978 21/08/1978
3 T.N. SIDDALINGAPPA (B.A, J.D.C) 21/08/1978 28/02/1982
4 Dr S.T. THAYAPPA (B.V.Sc)(M.V.Sc) 01/03/1982 28/10/1982
5 SIDDAIAH (K.A.S) 29/10/1982 27/05/1985
6 Dr.A.M. SHIVAKUMAR (M.V.Sc) 27/05/1985 21/06/1985
7 Dr. S. DAYANAND 21/06/1985 03/05/1989
8 Dr.A.M. SHIVAKUMAR(M.V.Sc) 03/05/1989 04/05/1992
9 K. G. RUDRESHAPPA 04/05/1992 03/02/1994
10 S. SUNDARARAM 05/02/1994 05/06/1996
11 Dr. S.K. MAHADEV(M.V.Sc) 06/06/1996 25/11/1999
12 Dr.B.H.REVANNA(M.V.Sc) 26/11/1999 26/04/2002
13 VISHWANATHA RAMAIAH 27/04/2002 07/11/2002
14 Dr S.T. THAYAPPA(B.V.Sc)(M.V.Sc) 08/11/2002 19/03/2005
15 Dr. G.T. GOPAL 20/03/2005 15/04/2005
16 K.L. GAJENDRAN 16/04/2005 08/09/2005
17 VISHWANATHA RAMAIAH 15/09/2005 28/09/2005
18 Dr.T.GURULINGAIAH(B.V.Sc) 29/09/2005 18/10/2005
19 VISHWANATHA RAMAIAH 19/10/2005 07/05/2006
20 Dr.T.GURULINGAIAH(B.V.Sc) 08/05/2006 22/08/2009
21 Dr.B.M. PREMANATH 22/08/2009 01/12/2010
22 Dr.S.K. SWAMY 02/12/2010 12/10/2011
23 SRI. SURESH KULKARNI 12/10/2011 22/08/2012
24 P.D. HAMPALI 22/08/2012 31/05/2013
25 C. CHANNA KRISHNAIAH 06/06/2013 31/01/2014
26 A.R.CHANDRASHEKAR 31/01/2014 08/09/2016
27 B. MUNE GOWDA 08/09/2016